Klik hier om het infopunt te mailen
Buffer-Noord Zwartemeer

Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer

Aannemerscombinatie Hoornstra Aann.mij NV en Loon- en Verhuurbedrijf Fuhler BV werken samen aan het behoud en verbetering van het grootste hoogveengebied van Nederland.

In opdracht van Prolander gaat de aannemerscombinatie Hoornstra Aann.mij NV uit Nieuw-Buinen en Loon- en Verhuurbedrijf Fuhler BV uit Emmen Buffer Noord te Zwartemeer aanleggen. Dit project omvat het aanleggen van de buffer, het versterken van de grenskade en het aanleggen van fietspaden en civieltechnische kunstwerken ten behoeve van de waterhuishouding.

Het Bargerveen is een van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noordwest Europa. Dit hoogveen is in 8.000 jaren ontstaan. Door het afgraven van omliggende gronden, sijpelt het grondwater van het hoogveen naar deze lagergelegen gronden. Hierdoor wordt de grondwaterstand in het Bargerveen te laag. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien. En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd.

Om dit te voorkomen moeten er zogenaamde bufferzones worden aangelegd. Dit zijn gebieden met een hogere waterstand waar wegstromend water wordt opgevangen en gereguleerd. Zo krijgt het grondwaterpeil tegendruk en kan het veenmos weer groeien. Op deze manier ontstaat een nieuw evenwicht waarbij het Bargerveen niet te droog en de landbouwgronden niet te nat worden. Er worden in dit verband de komende jaren 3 Bufferzones aangelegd:

- ten Westen: Bij Weiteveen in de Laars van Griendtsveen en in het Schoonebeekerveld, ten zuiden van de Zuidersloot

- ten Zuiden: In een lange strook van 500 meter langs de Stheemanstraat, van de Kerkenweg tot aan de Duitse grens

Bufferzone Noord Zwartemeer

De derde zone komt aan de Noordzijde van het Bargerveen en betreft de aanleg van een Bufferzone tussen het Bargerveen en Zwartemeer. Dit project wordt gerealiseerd door de aannemerscombinatie.

Aan deze zijde van het Bargerveen bevinden zich landbouwpercelen met een totaaloppervlak van circa 65 hectare welke worden ingericht met 2 grote vijvers (buffers). Het grootste deel van het project bestaat in hoofdzaak dan ook uit het ontgraven en verwerken van totaal circa 700.000 m³ teelaarde, veen en zand uit de buffers. Deze Bufferzone moet een teveel aan regenwater opvangen en vasthouden. Het waterpeil in deze Bufferzone komt op 16 m boven NAP te liggen. De teelaarde wordt verwerkt in een kade rondom de buffer met een ‘waakhoogte’ of kruinhoogte van +17.50 m. t.o.v. NAP. De kades worden daarmee maximaal 1,00 tot 1,50 m. hoog. Op de kruin van de kade wordt respectievelijk aan de oostzijde een fietspad aangelegd en op de westzijde een ruiterroute. Het vrijkomende veen uit de buffer wordt verwerkt in omliggende op te hogen (landbouw)percelen. Vrijkomend zand wordt gebruikt voor het ophogen en versterken van kades en ophogen van paden in - en om het Bargerveen, waarbij in sommige gevallen het onderliggende veenpakket moet worden vervangen door zand en leem. Naast dit grondwerk worden ook diverse paden aangebracht, waaronder circa 13 km fietspaden van beton. Dit pad loopt vanaf de Langestraat door het projectgebied (over de Laardijk en de Grenskade) tot en met een stukje Verlengde Noordersloot.

Duurzaamheid en ecologie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt veel rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is dat binnen het projectgebied uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de modernste machines met CO2-vriendelijke motoren (Stage IV/Euro 6) en elektrische auto’s. Daarnaast wordt de ontgraven grond direct verwerkt om minder overslag en transport nodig te hebben. Omdat de combinatie uit de regio komt woont het grootste gedeelte van de medewerkers op korte afstand waarmee woon-werkverkeer tot een minimum wordt beperkt. 

Meer informatie

Via deze website kunt u de laatste ontwikkelingen betreffende de uitvoering van het project volgen. 

Heeft u verdere vragen of opmerkingen? Dan bent u welkom in ons infopunt aan de Hogeweg tijdens de inloopuren op maandag tot en met vrijdag van 12.15-13.00 uur. Onze uitvoerder is op deze tijden aanwezig.

Via het contactformulier rechtsbovenin op de website kunt u ons bereiken.

Wij vinden het een voorrecht om aan het werk te mogen in het mooiste hoogveengebied van Nederland.

Links:

 • Hoornstra
 • Fuhler
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Staatsbosbeheer
 • Royal HaskoningDHV
 • Bargerveen-Schoonebeek
 • Antea Group
 • Interreg logo
 • Naturpark Moor logo
 • Niedersaksen logo